+420 723 738 641

Kontrola zaměstnanců v pracovní neschopnosti

Provádíme, dle požadavků smluvních partnerů, osobní návštěvy nemocných v místě nahlášeného pobytu. Touto cestou zaměstnavatelům pomáháme provést kontrolu zaměstnance v období prvních 14-ti dnů jeho pracovní neschopnosti, na které mají dle zákona právo, bez ohledu na zvýšené personální obsazení a tím pomáháme odhalovat rizikovou skupinu zaměstnanců, kteří neoprávněně omezují a komplikují chod firmy. Pravidelné kontroly vedou k odhalení problémových zaměstnanců ve firmě a tím k velké úspoře peněz. V dalším pak kontroly působí také preventivně a to nejen po psychologické stránce. Výstupem je Protokol o provedené kontrole zaměstnance v pracovní neschopnosti a fotodokumentace z průběhu kontroly.

Základní smysl a cíle Kontroly zaměstnanců v pracovní neschopnosti jsou:

 • preventivně působit na zaměstnance prováděním pravidelných kontrol dodržování léčebného režimu ve smyslu kontroly povinnosti nemocného zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek a omezit tak nárůst účelových krátkodobých pracovních neschopností (zdraví nemocní)
 • odhalovat porušování léčebného režimu zaměstnanců ve smyslu porušení povinnosti nemocného zdržovat se v místě pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek
 • zajištění operativních kontrol v režimu:
  • kontrola Standard – do 2 dnů od učinění objednávky
  • kontrola Expres 24 a Expres 6 – do 24 hodin (resp. do 6 hodin)
  • kontrola Expres PLUS – okamžitě po obdržení telefonické objednávky
 • snížení nákladů zaměstnavatelů spojených s prováděním kontrol vlastními zaměstnanci

Systém kontrol:

Kontrola zaměstnanců nacházejících se v pracovní neschopnosti probíhá v praxi tak, že pracovník provádějící kontrolu (dále jen kontrolor) provede návštěvu zaměstnance v pracovní neschopnosti na adrese, která je nahlášena jako místo léčebného pobytu. Pokud zaměstnanec na této adrese není přítomen a přitom by tam dle léčebného režimu být měl, je tato skutečnost okamžitě nahlášena jeho zaměstnavateli a je proveden zápis, který je doplněn fotodokumentací (prokazující, že se kontrolor v danou dobu skutečně nacházel na dané adrese, tzn. fotografií bydliště, zvonku, atd.) se zaznamenaným časem a datem návštěvy. V případě, že zaměstnanec přítomen je, je proveden zápis, který je spolu s dalšími předán zaměstnavateli.

Četnost kontrol závisí na požadavku objednavatele, nicméně doporučujeme minimálně 2 – 3 kontroly během 14 dní. Pokud dojde ke zjištění, že došlo k porušení léčebného režimu, je vhodné provést kontrol více.

Zaměstnanec je v souladu s § 64, odst.1, písm. b), zákona č. 187/2006 Sb. (Zákon o nemocenském pojištění) povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování léčebného režimu a je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly.

O tomto postupu by měli být všichni zaměstnanci informování předem. Pokud zaměstnanec poruší povinnosti uvedené v § 56 odst. 2 písm. b), Zákona č.187/2006 Sb. (Zákon o nemocenském pojištění) tzn. povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat vycházky ve stanoveném rozsahu, je zaměstnavatel oprávněn dávky snížit nebo odejmout a následně OSSZ může využít § 128 odst. 2 písm. a) uvedeného zákona, kde je v odst. 3 stanovena sankce, a to až 20 000 korun.

Důvody pro spolupráci:

 • Vliv na snížení nemocnosti
 • Vliv na snížení výdajů – kontrolovaných firem – na vyplácení náhrad mezd.
 • Operativní provedení kontroly – dle žádosti – a to od prvního do posledního dne pracovní neschopnosti včetně sobot, nedělí a svátků.
 • Nezvyšování stavu pracovníků potřebných pro provádění kontrol a s tím spojená úspora finančních prostředků na jejich zaškolování, na dopravní prostředky a jejich provoz.
 • Motivace k dodržování léčebného procesu a eliminace bezdůvodné nemocnosti.
 • Výsledek požadovaných kontrol Vám bude sdělen neprodleně, nejpozději do 24 hodin
 • Snížení bezdůvodné nemocnosti stabilizuje stávající pracovní kádr a tím i výkon pracovního týmu. Výsledkem je snížení nároků na přesčasové hodiny či potřeby dalších pracovníků za chybějící zaměstnance.

Naše služby mají ještě jednu velkou výhodu. Na rozdíl od provádění kontrol zaměstnanců spolupracovníky z vlastní firmy odpadají osobní vazby a možné podvody. Zde oceníte naši nestrannou objektivitu.

Ceník kontrol

+420 723 738 641

Máte zájme o nabízené služby? Využijte můj rychlý formulář, zavolám Vám zpět.

  Jméno a příjmení:
  Telefon:
  E-mail:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.